ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΙΚΕ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ιδρύθηκε στις 22/2/2022 με έδρα την Λάρισα στο 5ο χλμ. της Ε.Ο. Λάρισας - Αθήνας, με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας και ως δευτερεύουσα τις δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (Holdings) και τις υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ.

Ο διακριτικός τίτλος της είναι ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.ΙΚΕ με Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 162933940000. Η εταιρίας ανήκει 100% στην εταιρία ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. που ανήκει στον Όμιλο ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ.

Η έδρα της εταιρίας μέχρι και σήμερα είναι στη Λάρισα, στο 5ο χμ Λάρισας - Αθήνας και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ σε μία σύγχρονη κτιριακή υποδομή που εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες της εταιρίας.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η εταιρία στεγάζει τα γραφεία της σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με όλες τις σχετικές προδιαγραφές ασφαλείας & εργονομίας στο 5ο χλμ. της Ε.Ο. Λάρισας - Αθήνας σε χώρο της μητρικής εταιρίας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η εταιρία ανήκει στον Όμιλο ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ. Η πολιτική της εταιρίας μας είναι η εφαρμογή νέων μορφών λειτουργίας και διοίκησης ώστε να εκπληρώνονται οι στόχοι της και να προσαρμόζεται γρήγορα στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.